Disclaimer

De op de website genoemde en getoonde koersen bieden geen garanties daar er in de koppeling met de koers fouten op zouden kunnen treden.

Aan de informatie op de website van Goud-verkopen kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de Goud-verkopen website is voor eigen risico.

Goud-verkopen is niet aansprakelijk voor de gevolgen, materiele en immateriele schade die voortvloeit uit het maken, op Internet publiceren en verkopen van de door haar getoonde informatie. Ook is

Goud-verkopen niet aansprakelijk voor het gebrekkig of geheel niet functioneren van haar website of de internetverbinding tussen gebruiker en website. Goud-verkopen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor reacties (postings) die door derden (leden) op Goud-verkopen geplaatst worden.

Goud-verkopen heeft het recht om naar eigen inzicht gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen, materiaal te verwijderen of te veranderen zonder gebruikers hiervan op enig moment in kennis te stellen. Goud-verkopen kan haar policy op ieder moment en zonder waarschuwing wijzigen.

Goud-verkopen bevat links naar andere sites die niet tot de website van Goud-verkopen behoren. Goud-verkopen is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. Alle postings die op Goud-verkopen geplaatst worden door leden wordt bij plaatsing direct openbaar gemaakt en vallen derhalve onder het publieke domein. Goud-verkopen bevat bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Goud-verkopen staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Goud-verkopen of derden.

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen op de website worden door Goud-verkopen slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciele toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten.

Aan alle materialen op Goud-verkopen, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Goud-verkopen zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciele doeleinden openbaar te maken, tenzij Goud-verkopen hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Goud-verkopen is jegens bezoekers niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

In alle andere hier niet genoemde zaken heeft Goud-verkopen het recht naar eigen inzicht te handelen. Mocht een van de hier genoemde voorwaarden nietig of onverbindend zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht. Bij geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Copyright Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Goud-verkopen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of publicatie op welke wijze dan ook.

U dichtstbijzijnde kantoren

Advertentie

 • Vaste mobiele locaties

  Geopend van 10:00 tot 16:30

 • Vaste kantoor locaties

  Dinsdag t/m zaterdag
  van 9:30 tot 17:00

 • Wat wij inkopen in

  Klik op het type product voor meer informatie

© Copyright 2013 - Goud-verkopen-.nl | Alle rechten voorbehouden